Обнаружение хлорвиниларсонистой кислоты

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

T8N3

Обнаружение хлорвиниларсонистой кислоты —
мар ке ра при ме не ния лю и зи та — ме то дом жид ко ст ной
хро ма то гра фии/масс-спек тро ме т рии

Игорь Алек сан д ро вич Ро дин1, Ар ка дий Вла ди ми ро вич Бра ун1,
Ан д рей Ни ко ла е вич Ста в ри а ни ди1, Олег Алек се е вич Шпи гун1,
Игорь Вла ди ми ро вич Ры баль чен ко2


1 Мо с ков ский го су дар ствен ный уни вер си тет им. М.В. Ло мо но со ва,
хи ми че с кий фа куль тет,
Рос сия, 119991, Мос к ва, Ле нин ские го ры, д. 1, стр. 3,
E-mail: Rodin@analyt.chem.msu.ru
2 На уч но-про из вод ствен ная фир ма «Люмэкс-Защита»,
Рос сия, 127018, Мос к ва, Су щев ский вал, д. 47

По сту пи ла в ре дак цию 09.02.2011 г.; пос ле пе ре ра бот ки — 15.04.2011 г.
С ис поль зо ва ни ем ме то да жид ко ст ной хро ма то гра фии/масс-спек тро ме т рии раз ра бо тан спо соб об на ру же ния хлор ви ни лар со ни с той кис ло ты — ме та бо ли та кож но-на рыв но го от рав ля ю ще го ве ще с т ва лю и зи та в про бах мо чи (пре дел об на ру же ния — 10 нг мл–1). Про ве де на ап ро ба ция пред ло жен но го под хо да на об раз цах мо чи че ло ве ка с до бав ка ми хлор ви ни лар со ни с той кис ло ты, а так же мо чи крыс, под верг ших ся  воз дей ствию  от рав ля ю ще го  ве ще с т ва.  Оп ре де ле ние  осу щест в ля ли  ме то дом масс-спек тро ме т рии с хи ми че с кой ио ни за ци ей при ат мо сфер ном дав ле нии в ре жи ме ре ги с т ра ции от ри ца тель ных ио нов. Для ана ли за био ло ги че с ких проб ис поль зо ва ли об ра щен но-фа зо вый ва ри ант хро ма то гра фии на сор бен тах с ги д ро филь ным энд ке пин гом. Про це ду ра про бо под го тов ки ос но ва на на очист ке проб мо чи на об ра щен но-фаз овых сорбци он ных па т ро нах, со дер жа щих со по ли мер сти ро ла и ди ви нил бен зо ла.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ