T12N1

Contents

 


12-1-1

The problem of blood serum/plasma samples prefractionation
before mass spectrometric proteomic profiling

R.Y. Olovyannikova, V.V. Roslavtceva, V.V. Salmin,
Yu.E. Glazyrin, A.S. Zamay, N.V. Kuvacheva,
S.V. Prokopenko, A.B. Salmina


12-1-2

Non-target screening of markers of synthetic
cannabinoids in urine using HPLC-MS/MS

A.V. Labutin, A.Z. Temerdashev


12-1-3

Peptide identifications in «shotgun» proteomics using tandem
mass spectrometry: comparison of search engine algorithms

M.V. Ivanov, L.I. Levitsky, A.A. Lobas, I.A. Tarasova, M.L.
Pridatchenko, V.G. Zgoda, S.A. Moshkovskii, G. Mitulovic,
M.V. Gorshkov


12-1-4

Study of the dependence of peptide collision cross
section on the ion bunch drift velocity in nitrogen

A.V. Chudinov, Yu.G. Martynovich, I.V. Sulimenkov,
V.S. Brusov, V.V. Filatov, A.R. Pikhtelev, V.I. Kozlovskiy


12-1-5

Electrospray ionization mass spectra of derivatives
of 2-phenylthio-N-trifluoroacetylneuraminic acid

A.O. Chizhov, N.M. Podvalnyy, A.I. Zinin,
N.N. Malysheva, L.O. Kononov